Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo (V3-1901)

Trajanje projekta: 1.11.2019―31.10.2021

Projekt vodi: Inštitut za nutricionistiko

Partner pri projektu: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Vodja projekta: prof. dr. Igor Pravst

Projekt financirata:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije [SICRIS]
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Cilji projekta:

 • Opredelitev ključnih parametrov, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavitvi kriterijev nacionalne sheme (upoštevajoč potrebe države in javno-zdravstvene vidike, kot tudi potrebe prebivalcev, nosilcev živilske dejavnosti in drugih deležnikov)
 • Določitev meril za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo, usklajenih z deležniki
 • Preverjanje predlaganih meril na reprezentativnem vzorcu živil

Tako v Sloveniji kot mnogih drugih razvitih državah predstavljajo kronične nenalezljive bolezni najpogostejši vzrok za prezgodnjo umrljivost. Mnoge so tesno povezane s prehrano, ki lahko deluje bodisi kot dejavnik tveganja, bodisi kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kakovost življenja. V povezavi s tem je pomembno potrošniško razumevanje in prepoznavanje zdravju bolj koristnih živil, ki je lahko za povprečnega potrošnika velik izziv. Potrošnik ima pravico, da na podlagi verodostojnih podatkov oceni, ali je neko živilo zanj primerno, kakšna je njegova sestava in ali je res zdravju koristno.

Z izborom živil se prebivalci kot potrošniki srečujemo vsakodnevno, proces izbora pa vključuje zapletene odločitvene procese. Konkurenca med proizvajalci živil je velika, zaradi česar se je povečalo število živil znotraj posamezne kategorije, tako prehransko bolj ali manj ustreznih. Označbe živil naj bi potrošniku omogočale čim hitrejšo in čim lažjo izbiro živil, lahko pa mu tudi pomagajo razlikovati tovrstna živila in s tem vplivajo na njegovo izbiro in posledično na prehranski status. Lajšanje izbora živil s prehransko ugodno sestavo in možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil sta predvidena tudi v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Projekt naslavlja pomemben izziv, ki ga je potrebno razrešiti za uspešno vzpostavitev dodatnega prostovoljnega označevanja živil na nacionalnem nivoju, in sicer vzpostavitev kriterijev takšne sheme. S simboli označena živila so za potrošnike privlačnejša, prav tako predstavljajo pomemben element označbe, ki jim je v pomoč pri razumevanju informacij na živilih in jasnejši odločitvi za nakup označbe, ki jim je v pomoč pri razumevanju informacij na živilih in jasnejši odločitvi za nakup prehransko ustreznejšega živila. Zunaj Slovenije je v uporabi vrsta takšnih simbolov, ki se najpogosteje pojavljajo na sprednji strani embalaže živila oz. v osrednjem vidnem polju. Merila za dodelitev takšnih simbolov morajo biti skladna s prehranskimi smernicami, upoštevajoč javnozdravstvene vidike, hkrati pa morajo naslavljati tudi pričakovanja oziroma potrebe potrošnikov in gospodarstva. V okviru projekta bomo naslovili sledeče cilje: opredelitev ključnih parametrov, ki jih je potrebno upoštevati pri vzpostavitvi kriterijev nacionalne sheme; določitev meril za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo, in preverjanje ustreznosti predlaganih meril na reprezentativnem vzorcu živil. Posebna pozornost pri vzpostavitvi meril za simbol bo namenjena spodbujevalnemu učinku kriterijev za reformulacijo v povezavi s hranili, ki so pomembni z vidika javnega zdravja. Rezultati projekta bodo pomembno prispevali k oblikovanju in vodenju prehranske politike, predvsem pa k ureditvi področja učinkovitega označevanja za lažje razumevanje prehranskih informacij na živilih ter za spodbujanje proizvajalcev k reformulaciji živil. Rezultati bodo pomembni tudi za proizvajalce živil, da bodo lahko ustrezno načrtovali razvoj zdravju bolj koristnih živil, ki jih bodo s pomočjo razvitega programskega orodja lahko učinkovito promovirali, in seveda za potrošnike, saj jim bo tako omogočena lažja izbira živil, ki so koristna za njihovo zdravje. Na osnovi rezultatov bodo pripravljena priporočila glede oblikovanja z deležniki usklajene in poenotene nacionalne sheme prostovoljnega označevanja živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Rezultati bodo predstavljali podporo pri oblikovanju na znanstvenih podatkih temelječih političnih odločitev. Povezali bomo ključne deležnike, ki lahko prispevajo h kakovosti in učinkovitosti nacionalne sheme prostovoljnega označevanja. V ta namen bo vzpostavljen posvetovalni odbor ključnih interesnih skupin, v okviru katerega bo potekalo usklajevanje meril nacionalne sheme za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo.

Aktivnosti na projektu:

 • Na večje vzorcu živil smo raziskali različne obstoječe sheme profiliranja živil. Rezultati raziskave so bili javno objavljeni: https://doi.org/10.3390/foods9040399
 • Izvedena so bila posvetovanja z deležniki iz gospodarstva in negospodarstva, kot osnova za pripravo prvega osnutka meril.
 • Na osnovi obstoječih meril Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, in drugih obstojčeih modelov za profiliranje, je bil pripravljen prvi osnutek izhodišč za pripravo meril za prostovoljno dodatno označevanje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila, ki je bil usklajen z deležniki iz negospodarstva (poleg izvajalcev projekta so bili v posvetovanja vključeni eksperti iz Ministrstva za zdravje, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani). 
 • Za podporo pri usklajvanju je bila pripravljena analiza, kakšen delež živil na tržišču izpolnjuje predlagana merila.
 • Za izvedbo prvega usklajevanja z nosilci živilske dejavnosti oz. njihovimi predstavniki je bil pripravljen drugi osnutek izhodišč za pripravo meril za prostovoljno dodatno označevanje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila [COBISS.SI-ID 5181560]. Dokument je bil posredovan panožnim zbornicam, zbiramo pa tudi odzive posametnih zainteresiranih podjetij in drugih deležnikov. Komentarje na osnutek meril prosimo pošljite v pisni obliki na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. najkasneje do ponedeljka, 26. aprila 2021. Na osnovi prejetih komentarjev bomo pripravili nov predlog meril in analizo predloga z izdelki na tržišču. Oboje bomo obravnavali na skupnem usklajevalnem sestanku, na katerega bodo povabljeni deležniki iz negospodarstva in gospodarstva. Usklajevalni sestanek z deležniki bomo izvedli v mesecu maju 2021.
 • 11. maja 2021 je bil izveden posvetovalni sestanek med vladnimi organi, izvajalci projekta in Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije glede pravne ureditve nacionalnega simbola varovanlega živila.
 • Med 17. in 21. majem 2021 je bilo izvedenih več posvetovalnih sestankov z namenon priprave novega osnutka meril za prostovoljno dodatno označevanje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila.
 • Na osnovi prej omenjenih usklajevanj je bil pripravljen tretji osnutek meril za prostovoljno dodatno označevanje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila, ki bil 21. maja 2021 podan v javno obravnavo. 21. maja 2021 je bil posredovan deležnikom in objavljen na spretni strani projekta. Obvestilo o tem je bilo posredovano tudi na adremo za obveščanje Inštituta za nutricionistiko ter na nacopnalnem portalu prehrana.si.
 • Zaključni posvetovalni sestanek deležnikov glede predloga meril je potekal 1. junija 2021. Na sestanku je bilo dogovorjenih nekaj manjših sprememb; posodobljena merila so bila uskaljena.
 • Oktrober 2021: Projekt je zaključen. Naročniku je bilo oddano zaključno poročilo, katerega priloga so usklajena merila za prostovoljno dodatno označevanje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila
 • Maj 2023: Za potrebe izvajanja projektov Do.IT in IRIO in nadgradnje mobilne aplikacije VešKajJeš so bila pripravljena začasna Merila za označevanje živil z znakom varovalnega živila v mobilni aplikaciji VešKajJeš. Merila se uporabijo do uveljavitve nacionalnih meril za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.