Raziskovalni program Prehrana in javno zdravje

Projekt sofinancira:

ARRS

Sodelujoče raziskovalne organizacije:

  • Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
  • Nacionalni inštitut za varovanje zdravja
  • Univerzitetni klinični center v Ljubljani (Pediatrična klinika)
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Visoka šola za storitve v Ljubljani

Financiranje:

  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

Prehrana in življenjski slog imata pomembno vlogo pri naraščanju pogostosti kroničnih nenalezljivih bolezni. Na vedenjski slog populacije vplivajo različni dejavniki, vključno s socialnimi in ekonomskimi, ki se odražajo v neenakostih v zdravju. Raziskovanje povezav med prehrano/vedenjskim slogom in zdravstvenim statusom populacije je zato pommebno tako za podporo zdravstvene politike za zagotovitev učinkovitih pristopov za izboljšanje javnega zdravja, kot za zagotovitev znanstvenega napredka na področjih javnega zdravja in prehrane. Cilji programske skupine so razdeljeni v štiri tematske sklope: (a) razvoj metodologije prehranskih raziskav, (b) raziskovanje vedenjskega sloga in zdravstvenega statusa populacije, (c) vrednotenje pristopov za učinkovito promocijo zdravih živil in zdrave prehrane in (d) razvoj funkcionalnih živil.

Kljub globalnemu naraščanju debelosti pri nekaterih populacijskih skupinah še vedno obstaja visoko tveganje za pomanjkanje hranil, predvsem mikrohranil. Zato je potrebno razviti ustrezno metodologijo, ki bo zagotovila ažurno in dostopno vrednotenje tovrstnih tveganj, tudi na manj dostopnih populacijskih skupinah. Uvajanje modernih informacijskih orodij za določanje prehranskih vnosov bo pripomoglo k bolj učinkoviti uporabi virov v prehranskih raziskavah in klinični praksi. Razviti je potrebno tudi nove učinkovitejše pristope, ki bodo omogočili natančnejše usmerjanje raziskav k ogroženim ciljnim skupinam. Ključni izziv ostaja optimizacija dostopnosti do oseb s posebnimi prehranskimi navadami in/ali vedenjskim slogom, kar bo bistveno pripomoglo tudi k znanstvenemu napredku na področju prehrane in javnega zdravja.

Velik družbeni in znanstveni izziv še vedno predstavlja tudi učinkovita promocija zdrave prehrane in življenjskega sloga. Pogost pristop za dosego tega cilja so akcije za ozaveščanje populacije. Za dosego stroškovne učinkovitosti je potrebno takšne ukrepe podpreti z uporabo dobrih praks in z aktualnimi znanstvenimi izsledki. Potrebno je zagotoviti tudi redno vrednotenje učinkovitosti takšnih ukrepov.

Tudi označevanje in oglaševanje živil sta močni orodji, ki lahko vplivata na prehranske navade potrošnikov. Predvsem označevanje hranilne vrednosti živil in uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev/simbolov omogočajo učinkovito promocijo zdravju bolj koristnih živil, vendar je potrebno pri tem upoštevati potrebe in vedenje potrošnikov. Skladno s tem je potrebno okrepiti raziskave vedenja potrošnikov, predvsem z uvajanjem metod na osnovi objektivnih in merljivih parametrov.

V zadnjem desetletju se v svetu vse bolj uveljavljajo t.i. funkcionalna živila, ki zaradi svoje sestave poleg pokrivanja prehranskih potreb lahko zagotavljajo tudi dodatne koristi za telo. Razvoj in raziskovanje takšnih živil sta pomembna ne le z vidika javnega zdravja, temveč tudi podpirata inovativnost v gospodarstvu in globalno konkurenčnost slovenske industrije.

Rezultati raziskav na področju prehrane in javnega zdravja so pomembni kot dolgoročna investicija v zdravje ljudi in bodo omogočili razvoj ključnih javnozdravstvenih ukrepov, zmanjšali stroške za zdravstvene storitve in povečali produktivnost Slovenije. Raziskovalni program »Prehrana in javno zdravje« podpira obstoječe nacionalne zdravstvene in razvojne prioritete, usklajen pa je tudi s predlogom Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, namen katere je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.

logo nutris

Inštitut za nutricionistiko
Koprska ulica 98
1000 Ljubljana
Slovenija

Kako do nas

05 9068 870

01 300 79 81

BureauVeritas

Ostali podatki:

TRR: SI56 340001012501108
BIC: KSPKSI22XXX
Ban: Sparkasse d.d.
ID: SI50465856
MŠ: 3609081000

 

Prijava na obveščanje

comodo

05 9068 870

01 300 79 81

 

 

Prijava na obveščanje

comodo

Inštitut za nutricionistiko se ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem na področju prehrane ter svetovanjem živilski industriji pri razvoju in primernem označevanju živil. Na inštitutu deluje raziskovalna skupina Zdrava prehrana, ki se med drugim ukvarja z raziskovanjem živil in hranilnih snovi, ki jih naše telo potrebuje za optimalno delovanje.